Taula 5

Estadístics descriptius dels test de broll

Broll
ValoracióMitjana±DT
Broll pretest70.07±9.23
Broll posttest 171.69±9.06
Broll posttest 272.52±8.60*
* Canvis significatius respecte als valors del pretest.
Broll post-2 > boost pre (p < .05).