Taula 5

Mitjanes (entre parèntesis) del rendiment en punts obtinguts per partit pels diferents tipus de llançament. Diferències significatives (*) (p<0,05) i (**) (p<0,01) a partir de la prova U de Mann-Whitney.

VolGirSalt en profunditatSalt en suspensióSuportTotal, general
Guanyadores1,25 (1,33)1,27 (1,25)**1,01 (1,00)1,01 (1,00)1,47 (1,73)*1,29 (1,30)
Perdedores1,16 (1,20)1,05 (1,02)**0,58 (0,45)0,58 (0,45)1,18 (1,00)*1,08 (1,08)
Total1,21 (1,33)1,16 (1,17)0,77 (0,63)0,77 (0,63)1,32 (1,33)1,19 (1,19)