Taula 4

Resultats pre i posttest de les regulacions motivacionals.

Grup experimentalGrup de comparaciópd
Pre
M (DE)
Post
M (DE)
Pre
M (DE)
Post
M (DE)
Motivació intrínseca3.38 (0.96)4.00*a (0.64)3.37 (0.81)3.56b (0.70).001.65
Regulació integrada3.34 (1.07)3.67a (0.98)3.41 (1.07)3.56a (1.02).063
Regulació identificada3.61 (0.92)3.96*a (0.89)3.75 (0.86)3.68a (0.87).025.31
Regulació introjectada2.91 (0.79)3.47*a (0.87)3.08 (0.75)3.12b (0.72).001.43
Regulació externa3.01 (0.93)3.33*a (0.91)2.98 (0.82)2.95b (0.82).042.43
Desmotivació2.20 (0.72)1.87*a (0.54)2.01 (0.87)1.95a (0.75).016.12
Nota: M = mitjana; DE = desviació estàndard; * = diferències intragrup pre-post; superíndexs diferents en la mateixa fila assenyalen diferències significatives intergrup en el posttest. p < .05; d = mida de l’efecte (d de Cohen).