Taula 4

Nombre de citas rebudes.

Citesn%
Cap2928 %
1 – 53332 %
6 – 101515 %
11 – 1588 %
16 – 2066 %
Més de 201212 %
Font: elaboració pròpia.