Taula 4

Activitat física practicada en funció de l’IAF

CategoriaPoc actives
(n=712)
Actives
(n=328)
χ²p
Futbol21,8%
(155)
38,1%
(125)
30,474.000**
Passejar25%
(178)
15,2%
(50)
12,487.000**
Nedar9,1%
(65)
4,6%
(15)
6,564.007*

p = *< .01; **< .001