Taula 4

Relació entre la utilització de diferents formes de qualificació i les competències específiques desenvolupades en la formació inicial en funció de si treballa o no

TreballaNo treballa
Disseny, aplicació i avaluació de processos de e-a en EFContinguts motrius i esportiusContinguts condició física i salutDisseny, aplicació i avaluació de processos de e-a en EFContinguts motrius i esportiusContinguts condició física i salut
Model 1
Qualificació
Heteroqualificació0.0590.167*0.0350.0370.0150.037
Autoqualificació0.504**0.1460.1100.293**0.187**0.031
Qualificació dialogada0.431**0.1280.0550.256**0.140*0.055
Coqualificació0.442**0.227*0.1110.240**0.147*0.084
Model 2 (ajustat per experiència laboral com a docents)
Qualificació
Heteroqualificació 0.0590.168*0.0360.0350.0140.035
Autoqualificació0.507**0.1400.1000.298**0.189*0.033
Qualificació dialogada0.432**0.1240.0480.260**0.141*0.056
Coqualificació 0.462**0.218*0.0880.246**0.149*0.087
**p < .001; *p <. 05.