Taula 4

Estadístics descriptius de l’activitat física dels alumnes en funció
del gènere i curs

Gènere***Curs
Nois M (DE)Noies M (DE)3r M (DE)4t M (DE)5è M (DE)6è M (DE)
AF 3.23
(0.58)
2.79
(0.64)
3.06
(0.5)
2.93
(0.64)
3.07
(0.62)
2.95
(0.89)
*** p < .001.