Taula 3

Mitjanes (desviacions típiques) i prova t per a l’originalitat total per activitat esportiva.

Esportiva
(n)
Originalitat total GTS1Originalitat total GTS2
M (DT)Prova t (p)dICM (DT)Prova t (p)dIC 95 d
SÍ (189)15.64  (9.18)-9.58 (p < .001)-0.86-1.03, -0.6815.85  (10.89)-8.46 (p < .001)-0.78-0.96, -0.60
NO (311)8.22  (6.87)8.16  (7.81)
Nota: GTS= Situació de prova de joc; d = d de Cohen; IC 95 d = interval de confiança del 95 % per a la d de Cohen.