Taula 3

Diferències en els aspectes avaluats en la motricitat de l’alumnat i instruments d’avaluació utilitzats i en funció del nivell educatiu en el qual s’exerceix la docència.


TotalEducació
primària
Educació secundària

M ± DTM ± DTM ± DT
n,455236219p
Aspectes avaluats en la motricitat 
Avaluo l’execució tècnica correcta (gestos, formes pròpies de cada modalitat esportiva) de les habilitats esportives4.13 ± 1.333.91 ± 1.304.37 ± 1.32.000**
Avaluo la utilització d’elements tàctics (individuals o col·lectius/de cooperació i d’oposició) en situacions de joc4.50 ± 1.184.43 ± 1.214.58 ± 1.14.280
Avaluo l’aplicació del reglament (coneixement, aplicacions, utilització, etc.) en situacions de joc4.38 ± 1.224.32 ± 1.224.44 ± 1.22.249
Avaluo l’estat de la condició física de l’alumnat3.75 ± 1.443.50 ± 1.334.01 ± 1.51.000**
Avaluo la resolució de problemes motrius (habilitats i destreses motrius bàsiques, específiques, esportives, etc.)5.00 ± 1.055.01 ± 1.125.00 ± 0.97.467
Avaluo la capacitat de l’alumnat per realitzar creacions artístiques i expressives4.96 ± 1.084.86 ± 1.115.07 ± 1.05.015*
Avaluo l’execució de tècniques de balls i/o danses4.23 ± 1.324.14 ± 1.274.33 ± 1.37.093
Avaluo la capacitat de l’alumnat per fer activitats en el medi natural4.32 ± 1.314.28 ± 1.334.37 ± 1.29.559
Avaluo si l’alumnat coneix i respecta els hàbits higiènics i de salut en la pràctica d’activitat física5.18 ± 1.095.21 ± 1.125.15 ± 1.06.317
Instruments d’avaluació
Full d’observació4.76 ± 1.144.75 ± 1.164.76 ± 1.12.933
Rúbrica4.45 ± 1.524.36 ± 1.544.55 ± 1.49.159
Examen2.84 ± 1.592.16 ± 1.333.58 ± 1.51.000**
Tests motors 2.67 ± 1.632.54 ± 1.532.81 ± 1.72.135
Test de psicomotricitat2.50 ± 1.592.60 ± 1.582.38 ± 1.60.091
Situacions de joc contextualitzades4.85 ± 1.174.78 ± 1.214.94 ± 1.12.176
Test de condició física3.04 ± 1.632.41 ± 1.383.72 ± 1.61.000**
Nota. En negreta les diferències estadísticament significatives: *p < .05 **p < .001.