Taula 3

Estadístics descriptius i correlacions (ρ) entre les accions apropiades i inapropiades dels tres nivells tàctics i la finalització amb èxit en la defensa.

CriterisMitjanaRangMSD1234567
1. Finalització amb èxit de la defensa11.82.39
2. Accions apropiades per a nivell equip 01.01.05.02
3. Accions no apropiades per a nivell equip 11.57.49-.22**-.06
4. Accions apropiades per a nivell petits grups 03.13.41.03-.02-.01
5. Accions no apropiades per a nivell petits grups 03.13.38-.09*.06.14*-.02*
6. Accions apropiades per a nivell individual04.27.35.25**.02-.07.20*.03
7. Accions no apropiades per a nivell individual.502.50.49.54-.12*.05.22*.05.16*-.05
Nota. M: mitjana, SD: desviació estàndard, ρ: correlacions Rho de Spearman, *p < .05, **p < .001.