Taula 3

Resultats de la regressió de Cox multivariant.

VariablesQuocient de regressióQuocient de riscp
Edat 0.01**1.01<.01
Sexe-0.04 0.96.26
DSA0.001.00<.01
ITF0.001.00<.01
MSS 0.60**1.82<.01
NAD0.04 0.96.61
NS0.03*0.98<.01
NSC-0.09*0.92<.01
NRA-1.84*0.16<.01
Referències-0.03 0.97.33
MM-0.15*0.86<.01
Nota. Repercussió de les variables sobre el temps de supervivència dels nedadors.
* Representen un augment del temps de supervivència amb p < .005 i ** una disminució del temps de supervivència amb p .005.
Font: elaboració pròpia.