Taula 3

Resultats de l’anàlisi multivariada. Efectes de guanyar a la mitja part, marcar primer, localització del partit i victòria a la mitja part per més d’un gol.

Model coefficientsValor significatiuORInterval de confiança de les OR (95.0 %)
InferiorSuperior
Victòria a la mitja part1.208.0003.3482.2345.018
Marcar primer.722.0022.0581.4332.955
Localització del partit.605.0001.8281.3542.469
Victòria a la mitja part per més d’un gol1.546.0004.6952.7577.993
Constant-1.795.000.166
Nota. Bondat d’ajustament χ2 = 7.218; df = 6; p = .301. Àrea sota la corba ROC = 0.81; sensibilitat = 0.6692; especificitat = 0.8301; VPP = 0.7361; VPN = 0.7798.