Taula 3

Dimensions i temps emprat pels tres formats de POS (Mitjana ± DE).

Format (POS)Temps (min)Àrea del camp (m2)m2 per jugadorRàtio llargada /amplada
6 vs. 62 x 8895 ± 48,474,6 ± 4,01:1,3 ± 0,1
7 vs. 72 x 8 1207,5 ± 116,987,6 ± 6,71:1,3 ± 0,1
8 vs. 82 x 81585 ± 55,699,1 ± 3,51:1,3 ± 0,1