Taula 3

IAF en funció del gènere i de l’etapa educativa

VariableNProva de Levenet de Student
MitjanaDEFSig.tSig. (bilateral)
GéneroNen52111,453,3101,7210,190.0001
Nena5199,703,1618,680
EtapaEP58510,873,2850,6990,403.001
ES45510,203,3983,225