Taula 3

Diferències entre guanyadores i perdedores en l’obtenció de punts a partir dels diferents tipus de llançament. Diferències significatives (**) (p<0,01).

Resultat finalVolGirSalt en profunditatSalt en suspensióSuport Total
GuanyadoresSuma de punts314660237421811434
Percentatge de punts totals21,9%**46,0%**16,5%**3,0%**12,6%**100,0%**
PerdedoresSuma de punts137607186451571132
Percentatge de punts totals12,1%**53,6%**16,4%**4,0%**13,9%**100,0%**