Taula 2

Concordança per parells kappa de Cohen.

Mesura d’acord kappaValorError típ. asint.aT aproximadabSig. aproximada
Expert1 * Expert2.672.03921.229.000
Expert1 * Expert3.745.03523.535.000
Expert2 * Expert3.657.03920.779.000
a Assumint la hipòtesi alternativa / b Emprant l’error típic asimptòtic basat en la hipòtesi nul·la