Taula 2

Ítems relacionats amb els aspectes avaluats en la motricitat de l’alumnat i els instruments d’avaluació utilitzats.

Aspectes avaluats en la motricitat de l’alumnat
Avaluo l’execució tècnica correcta (gestos, formes pròpies de cada modalitat esportiva) de les habilitats esportives
Avaluo la utilització d’elements tàctics (individuals o col·lectius / de cooperació i d’oposició) en situacions de joc
Avaluo l’aplicació del reglament (coneixement, aplicacions, utilització, etc.) en situacions de joc
Avaluo l’estat de la condició física de l’alumnat
Avaluo la resolució de problemes motrius (habilitats i destreses motrius bàsiques, específiques, esportives, etc.)
Avaluo la capacitat de l’alumnat per realitzar creacions artístiques i expressives
Avaluo l’execució de tècniques de balls i/o danses
Avaluo la capacitat de l’alumnat per fer activitats en el medi natural
Avaluo si l’alumnat coneix i respecta els hàbits higiènics i de salut en la pràctica d’activitat física
Instruments d’avaluació utilitzats
Full d’observació
Rúbrica
Examen
Tests motors 
Test de psicomotricitat
Situacions de joc contextualitzades
Test de condició física