Taula 2

Anàlisi de regressió lineal que prediu la realització d’exercici en presència de dany físic o lesió i la simptomatologia depressiva.


Model 1: R2 = .183
VD: Exercici amb dany físic o lesió

Model 2: R2 = .188
VD: Símptomes depressius
βIC 95 %ETp
βIC 95 %ETp
LILS
LILS
Edat-.147-.295.001.076.052
.068-.034.169.052.191
Gènere.267.166.369.052< .001
-.200-.284-.117.043< .001
IMC-.084-.232.064.076.268
-.057-.164.050.055.299
Estat de salut percebut.050-.058.159.055.363
-.115-.208-.021.048.016
Freqüència d’exercici.198.127.268.036< .001
-.058-.167.051.056.295
Risc de TCA.068-.088.233.079.394
.281.192.371.046< .001
Símptomes depressius.193.098.288.049< .001
Exercici amb dany físic o lesió
.186.111.261.038< .001
Nota. VD = Variable dependent, β = Coeficient de regressió estandarditzat, IC 95 % = Interval de confiança al 95 %, ET = Error típic, LI = Límit inferior, LS = Límit superior, IMC = índex de massa corporal, TCA = Trastorn de la conducta alimentària. Ser dona (en el cas del gènere) i haver estat classificat com “no en risc” (en el cas del nivell de risc de TCA) van ser considerades les categories de referència de les variables de caràcter dicotòmic.