Taula 2

Diferències en les àrees d’histèresi entre les sèries inicials i finals i els valors inicials de taxa d’esforç percebut (TEP), freqüència cardíaca (FC) i oxihemoglobina (O2Hb) muscular. La d de Cohen es representa en valors, mentre que es marquen les diferències significatives a partir de la prova de Wilcoxon (*p < .05).Sèries 1-4Sèries 1-5Sèries 2-4Sèries 2-5
TEPÀrees0.68*0.610.440.37
Valors inicialsA partir de la sèrie 2, els participants havien de començar l’exercici quan TEP ≤ 11
FCÀrees1.37*1.71*1.25*1.81*
Valors inicials0.671.060.260.03
O2Hb muscularÀrees1.52*1.22*0.360.19
Valors inicials0.160.480.010.32
Nota: Les àrees representen el comportament d’histèresi calculat entre les fases d’exercici i recuperació. Els valors inicials són els recollits al principi de les sèries.