Taula 2

Mitjana i desviació típica. Prova T i nivell de significació. Correlació entre constructes, alfa de Cronbach en la diagonal, AVE i FC.

TotalCorredorsCorredores12345AVEFC
1. Qualitat funcional4.87 ± 0.804.83 ± 0.79**5.06 ± 0.80**(.886).392**.588**.573**.580**.52.90
2. Qualitat central4.83 ± 0.894.83 ± 0.914.85 ± 0.83(.731).498**.437**.425**.65.84
3. Satisfacció5.50 ± 0.895.50 ± 0.865.51 ± 0.99(.974).795**.771**.95.98
4. Intenció de tornar a participar5.49 ± 0.895.49 ± 0.875.50 ± 0.96(.866).670**.79.92
5. Valor 5.36 ± 0.965.35 ± 0.955.44 ± 1.03
Nota: (**) <.01.