Taula 2

Freqüència, mitjana i desviació típica d’RR en funció d’RT i de TR.

n%Ef± SdIC95%dp
Rango de edad22754.36%3.42 ± 1.853.18; 3.66.079.22
RT322649.29%3.26 ± 1.93.01; 3.51
RT419645.40%3.21 ± 1.972.94; 3.49
RT119547.48%3.27 ± 1.923; 3.54
RT520153.63%3.45 ± 1.833.2; 3.71
RT623936.90%3.02 ± 22.76; 3.27
PCS63545.44%3.23 ± 1.933.08; 3.38.036.462
PCD64949.89%3.3 ± 1.93.16; 3.45
TRN91850.22%3.33 ± 1.883.21; 3.46.089.091
TRS36641.36%3.11 ± 1.992.9; 3.31
Acrònims: RT = Rotació de l’equip en KI; n =Freqüència %Ef. = Percaentatge d’efectivitat;  = Mitjana; Sd = Desviació típica; IC95% = Interval de confiança 95%; RT2 = Rotació amb el col·locador en 2; RT3 = Rotació amb el col·locador en 3; RT4 = Rotació amb el col·locador en 4; RT1 = Rotació amb el col·locador en 1; RT5 = Rotació amb el col·locador en 5; RT6 = Rotació amb el col·locador en 6; PCS = Col·locador saguer; PCD = Col·locador davanter; TRN = Transició No; TRS = Transició Sí.