Taula 2

Característiques sociodemogràfiques de la població.

Variablesn(%)
Rang d’edat59-70 anys1120.37
71-75 anys1731.48
76-80 anys1833.33
> 80 anys814.82
SexeHomes1935.19
Dones3564.81
Nivell d’estudisPrimaris1425.92
Secundaris1527.78
Universitaris2546.30