Taula 2

Associacions entre les variables ego, tasca, sexe, edat, nivell d’AF, IMC i morfotipus.

EgoTascaSexeEdatNivell d’AFIMCMorfotipus
Egor1.542**-.297**-.035.119-.011.098
Sig..000.000.570.052.864.114
Tascar1-.229**-.287**.243**-.045.155*
Sig..000.000.000.486.012
Sexer1-.005-.246**-.123-.007
Sig..933.000.055.905
Edatr1-.184**.244**-.083
Sig..002.000.178
Nivell d’AFr1-.021.008
Sig..744.891
IMCr1-.334**
Sig..000
Morfotipusr1
**La correlació és significativa al nivell .01 (bilateral).
*La correlació és significativa al nivell .05 (bilateral).
r: Correlació de Pearson; Sig.: Significació bilateral.
Ego i tasca: puntuacions d’1 a 5 (1 = totalment en desacord fins a 5 = totalment d’acord).
Sexe: 1 (home) i 2 (dona).
Edat: 1 (11-12 anys), 2 (13-14 anys) i 3 15-16 anys).
Nivell AF: 1 (sedentaris) i 2 (actius).
IMC: 1 (pes baix), 2 (normopès) i 3 (sobrepès).
Morfotipus: 1 (endomorf), 2 (mesomorf) i 3 (ectomorf).