Taula 2

Col·laboració i nombre d’autories.

Nombre d’autoriesn%
Una1313 %
Dues2019 %
Tres3433 %
Quatre1717 %
Cinc1010 %
Més de 599 %
Font: elaboració pròpia