Taula 2

Activitat física practicada en funció de l’etapa educativa

CategoriaEP
(n=585)
ESO
(n=455)
χ²p
Futbol32,6%
(191)
19,6%
(89)
22,287.000**
Passejar15,6%
(91)
30,1%
(137)
31,673.000**
Anar amb bicicleta13,8%
(81)
9,2%
(42)
5,228.021*
Córrer6,5%
(38)
13,8%
(63)
15,770.000**

p = *< .05; **< .001