Taula 1

Característiques de la mostra participant.

Variables
%
SexeDona36.7
Home63.6
Experiència docent0-10 anys36.0
11-20 anys34.5
21-40 anys29.5
Etapa en què imparteix docènciaPrimària51.9
Secundària48.1
Titularitat del centre escolarPúblic75.8
Privat21.5
Concertat2.6
Grau acadèmic més alt obtingutGrau28.8
Llicenciatura8.1
Diplomatura11.4
Màster27.0
Doctorat 3.3
CAP19.8
Postgrau1.5