Taula 1

Valors de mitjana i interquartil de les àrees d’histèresi totals (suma d’àrees positives i negatives) i valors inicials de la taxa d’esforç percebut (TEP), freqüència cardíaca (FC) i oxihemoglobina muscular (O2Hb) per a les cinc sèries consecutives. També s’inclouen la mitjana i l’interquartil del temps de recuperació entre sèries. 

SeriesTEPFCO2Hb muscularTemps de
recuperació (s)
ÀreesValors inicials
(de 6 a 20)
ÀreesValors inicials (bpm)ÀreesValors inicials (µmol)
1–16.1 (18.07)7.5 (1.75)–25.42 (28.55)147 (4.5)58.44 (6.95)7.11 (19)87.5 (25)
2–15.07 (33.2)10.75 (1)–11.06 (18.1)136 (29)43.85 (11.45)21.44 (29.32)100 (43.75)
3–8.07 (35.6)11 (0)–3.06 (23.41)131.5 (16.75)47.54 (28.07)20.05 (27.51)112.5 (62.5)
40.6 (27.2)11 (0)8.43 (11.3)141.5 (23.5)38.48 (15.24)20.26 (21.81)125 (68.75)
54.5 (33.71)11 (0)15.63 (8.89)132 (14.5)43.81 (17.62)22.85 (22.46)125 (87.5)
Nota: Les àrees representen el comportament d’histèresi calculat entre les fases d’exercici i recuperació. Els valors inicials són els recollits al principi de les sèries.