Taula 1

Matriu de correlació i regressió Passing Bablok.

Fotocélula Wheeler Jump
Rho
(95% CI)
valor de pICCOrdenada en l’origen
(UN 95% CI)
Pendent
(UN 95% CI)
r de Lin
(UN 95% CI)
OptoGait.997
(.996 – .998)
.0001.997 – .9981.05
(0.67 – 1.45)
0.99
(0.98 – 1.06)
.997
(.996 – .998)
My Jump 2.994
(.992 – .996)
.0001.991 – .9953.30
(-2.60 – 3.92)
1.002
(0.98 – 1.02)
.887
(.857 – .915)
Chronojump.996
(.994 – .997)
.0001.997 – .9981.54
(0.96 – 2.09)
0.98
(0.97 – 1.01)
.989
(.985 – .992)
Rho: Rho de Spearman; Valor p: significació estadística; R de Lin: Coeficient de concordança de Lin; 95% CI: Interval de Confiança; SWC: Canvi significatiu més petit; ICC: Coeficient de correlació interclasse.