Taula 1

Descripció dels participants per grup, indicadors i resultats generals d’articles inclosos en la revisió.

ParticipantsIndicadorsPrograma GEDescripció del programa Resultats
Kümpel et al., 2016
G: 2A
Dones amb FM de São Paulo (Brasil)
GE: n = 20;
54 ± 5.1 anys.
EVA
Algometria
(Somedic Sales AB)
FIQ
PSQI
F: 2 s/s
T: 1 hora
D: 15 sessions
I: NE
E: Pilates terra
Pilates amb exercicis a terra. Les participants van rebre orientació, estimulació tàctil de la musculatura treballada i ordres verbals de manera individualitzada.Millora en els dominis: intensitat del dolor, cansament, absentisme laboral, qualitat del son, depressió, ansietat i rigidesa (p < .02). Millora en la puntuació del PSQI (p = .04). Disminució en la puntuació del FIQ (p < .01). Reducció del dolor en l’EVA (p = .01).
Andrade et al., 2017b
G: 1B
Pacients amb FM de Florianópolis, (Brasil).
(96.2 % eren dones).
GE: n = 31; 54.42 ± 7.16 anys
GC (Grup Control): n = 21; 53.10 ± 8 anys.
FIQ
PSQI
F: 3 s/s
T: 1 hora
D: 8 setm.
I: càrrega individualitzada
E: Força
10 min escalfament, 40 min part principal i 10 min estirada.
Exercicis: extensió de genoll, flexió de genoll, premsa de banc, fly, adductors, rem baix, politja alta, extensió de colze, elevació lateral, flexió de braços, elevació de panxell de peu i abdominals 3 sèries de 12 r / 1 min entre sèries.
GE: diferències en la qualitat subjectiva del son, trastorns del son, disfunció diürna i puntuació total del son (p < .05). 
Associació entre la intensitat del dolor i la qualitat del son (p < .01).
Amb l’augment de la intensitat del dolor, la qualitat del son va empitjorar.
Collado-Mateo et al., 2017
G: 1B
Dones amb FM d’Espanya.
GE: n = 42; 52.52 ± 9.73 anys.
GC: n = 41; 52.47 ± 8.75 anys.
FIQ
EQ-EQ-5D-5L-5L
EVA
F: 2 s/s
T: 1 hora
D: 8 setm.
I: NE
E: VirtualEx-FM (exergame)
Escalfament: moviments articulars de les extremitats; passos de ball;
control postural i coordinació lúdica, caminada amb rastre virtual d’empremtes.
GE: millora en les dimensions de mobilitat, dolor i incomoditat i ansietat i depressió en l’EQ-EQ-5D-5L-5L (p < .05). Millora en les dimensions de dolor, rigidesa, ansietat i sentir-se bé del FIQ (p < .01).
Assumpção et al., 2018
G: 1B
Dones amb FM de São Paulo (Brasil).
GE1: n = 14; 47.9 ± 5.3 anys.
GE2: n = 16; 45.7 ± 7.7 anys.
GC: n = 14; 46.9 ± 6.5 anys.
EVA
FIQ
SF-36
Algometria (Fischer)
F: 2 s/s
T: 40 min
D: 12 setm.
GE1
I: Malestar moderat
E: Estiraments
GE2
I: (1-2 setm.) sense pes; (3-12 setm.) +0.5 kg per setm. davant de RPE de 13.
E: Força muscular.
GE1: estiraments actius sense assistència. Al principi, 3 r de 30 segons; a partir de la cinquena setmana, 4 r; i, després de la novena, 5 r.
GE2: manuelles (tren superior) i canyelleres (tren inferior). Sèries de 8 r.
GE1: millores en el llindar de dolor (p < .01), la puntuació total de FIQ (p = .04) i la qualitat de vida (p < .05). 
GE2: millores en el llindar de dolor (p = .01), nre. de punts sensibles (p = .03), símptomes d’FM (p = .01), i qualitat de vida (p < .05).
Da Cunha-Ribeiro et al., 2018
G: 2A
Dones amb FM de São Paulo (Brasil).
GE: n = 32; 47.8 ± 13.7 anys.
1RM: press de cama i press banc.
RPE (CR-10)
EVA
SF-MPQ
POMS
FS
F: 1 s/s
T: NE
D: 8 setm. (4 familiarització)
I:
1) STD: 60  % 1RM.
2) SS: autoseleccionada.
3)
SS-VM: intensitat autoseleccionada.
4)
SS-RPE: càrrega autoseleccionada fins a arribar la puntuació 7 RPE.
E: Força
Sessions experimentals de manera creuada aleatoritzada:
1)
STD: prescripció estandarditzada.
6 sèries de 10 r 
2)
SS: nre. fix de sèries i r.
6 sèries de 10 r.
3)
SS-VM: amb càrrega de volum (r x sèries x intensitat) adaptada per a STD.
4)
SS-RPE: nombre lliure de r fins a assolir la puntuació 7 (molt difícil) en RPE.
La càrrega va ser menor en SS, SS-VM, SS-RPE que en STD, considerant que l’esforç percebut i la càrrega del volum van ser comparables entre sessions. Augment de puntuacions en EVA a l’inici (p < .01), i disminució després de 48 h, 72 h i 96 h (p < .01), i es van mantenir elevats en comparació amb els valors anteriors. Increment de valors en SF-MPQ després de totes les sessions d’exercici (p = .025), amb descens gradual a través del temps; els nivells basals es van assolir a les 24 h. No hi va haver diferències entre sessions.
Wong et al., 2018
1A
Dones amb FM de Busan (Corea).
GE: n = 17; 51 ± 2 anys.
GC: n = 14; 51 ± 2 anys.
Modulació autònoma de cor utilitzant la variabilitat de la freqüència cardíaca (SA-SA-2000E Medicore)
EVA
SART
1RM
F: 3 s/s
T: 55 min
D: 12 setm.
I: 40-50 % FCR
E: Taitxí
10 min escalfament, 40 min part principal i 5 min refredament.
10 formes de l’estil clàssic Yang.
Disminució en l’equilibri simpàtic (LnLF/LnHF), to simpàtic (LnLF, nLF), dolor i fatiga (p < .05). Augment en el to parasimpàtic (LnHF, nHF), en força i flexibilitat en comparació amb l’absència de canvis en el grup control (p < .05). Sense canvis en la FC i la qualitat del son.
Marín-Mejía et al., 2019
G: 2A
Dones amb FM de Colòmbia. 
GE: n = 18; 48.4 ± 10.1 anys. 
GC: n = 19; 46.6 ± 6.7 anys.
IDG
ESS
F: 2 s/s
T: 1 hora
D: 12 setm.
I: 45-75  % FC màx; 0-6 RPE.
E: Dansa terapèutica
Estímuls cardiovasculars, coordinació i flexibilitat amb diferents tipus de ball recreatiu. Els estímuls de força es van aplicar mitjançant la combinació d’exercicis d’enfortiment muscular.
Ajustament de la velocitat musical i els patrons motrius cada 4 setmanes.
Disminució en el nre. de punts dolorosos (p < .01) i els símptomes associats a l’FM (p < .01).
 Silva et al., 2019
Silva et al., 2019
G: 1A
Dones amb FM de Santa Cruz (Brasil)
GE: n = 30; 49.40 ± 8.30 anys
GC: n = 30; 44.93 ± 10.30 anys.
EVA
1RM
FIQ
SF-36
6MWT
TUG
F: 2 s/s
T: 40 min
D: 12 setm.,
I: NE
E: Sofrologia
Les pacients estirades sobre estores van ser guiades per un fisioterapeuta mitjançant una sèrie de frases: “tanca els ulls”, “analitza la teva respiració i els teus batecs cardíacs per alentir-los”, etc. Una vegada en estat de relaxació, es va sol·licitar que pensessin en els punts negatius de la seva malaltia i miressin de veure els aspectes positius. Al final, se’ls va guiar per tornar de la fase de relaxació mitjançant una sèrie d’ordres.GC: reducció del dolor durant les avaluacions (p < .05) i increment de la força als músculs avaluats (p < .05). 
GE: reducció en el dolor (p < .05). Diferències amb millors índexs 6MWT i SF-36 únicament per al GC (p < .05)
Villafaina et al., 2019
G: 1B
Dones amb FM d’Espanya.
GE: n = 22; 54.27 ± 9.29 anys.
GC: n = 15; 53.44 ± 9.47 anys.
CST
10-SST
6MWT
FIQ-r
IPAQ
F: 2 s/s
T: 1 hora
D: 24 setm.
I: NE
E: VirtualEx-FM (exergame)
1) Escalfament: moviments articulars de les extremitats; 2) Component aeròbic: passos de ball; 3) Control postural i coordinació lúdica; 4) Caminada amb rastre d’empremtes virtuals amb diferents tipus de passos.Exergame: millora en el rendiment en CST (p = .003) i el 6MWT (p = .003), sense trobar diferències en el 10-SST. El fitnes es va mantenir en l’avaluació de seguiment (sis mesos; p = .013); no obstant això, la força del tren inferior i l’agilitat no van mostrar efecte residual (p > .05).
Izquierdo-Alventosa et al., 2020
G: 1A
Dones amb FM d’Espanya.
GE: n = 16; 53.06 ± 8.4 anys.
GC: n = 16; 55.13 ± 7.35 anys.
PCS
HADS
BDI-II
PSS-10
CPAQ-FM
Algometria (WAGNER Force Dial TM FDK20)
FIQr-PF
6MWT
5STST
F: 2 s/s
T: 1 hora
D: 8 setm.
I: Les sessions 1-4 es van executar a 1-2 RPE; les sessions 5-16 es van establir en 3-4 RPE de l’escala R-10
E: Força.
Escalfament: caminar a ritme lent i mobilitzar les principals estructures articulars.
Entrenament: sessions 1-4: caminar a una velocitat còmoda durant 15 min, circuit d’1C0 exercicis durant 25 min, i tornada a la calma per 20 min. Sessions 5-16: fer la quantitat més gran de r possibles en un 1 min als exercicis del circuit de 10 estacions durant 40 min, i tornada a la calma per 10 min, r entre 15 a 25. Càrrega d’entre 0.5 i 2 kg per al tren superior, i entre 1 i 3 kg per al tren inferior; també es va utilitzar banda elàstica lleugera i pilota. 
GE: millora en totes les variables estudiades postintervenció (p < .05). 
GC: no va mostrar canvis significatius en el llindar del dolor, més aviat va empitjorar (p < .05).
Ernberg et al., 2016
G: 2A
Dones amb FM de Suècia *L.
GE: n = 24; 57 ± 9 anys.
Mujeres sanas
GC: n = 27; 57 ± 9 anys.
HADS
SF-36
FIFC (Dinamòmetre Isobex)
FIER (Dinamòmetre Steve Strong)
6MWT
Algometria (Somedic Sales AB)
EVA
RPE (Escala de Borg 6-20)
Microdiàlisi en el vast lateral
Citocines en sang
*PL*PL 
Més microdiàlisi intramuscular del vast lateral es va aplicar 220 min abans i després de l’entrenament; incloent-hi 20 min d’exercicis de contracció dinàmica del múscul en microdiàlisi.
GE i GC: les contraccions dinàmiques van augmentar el dolor i la fatiga (p < .01). Augment de nivells d’IL-6 i IL-8 posterior a les contraccions dinàmiques (p < .01). Els nivells de TNF-α van ser més baixos en el GE que en el GC en ambdues sessions (p < .05). 
GE: reducció de la intensitat del dolor (p < .05); sense canvis en fatiga i nivells de citocines.
GC: augment del TNF-α (p < .05), però sense canvis en els nivells d’IL-IL-1β.
Palstam et al., 2016
G: 2A
Dones amb FM de Göteborg, Estocolm i Linköping (Suècia)  *L.
GE: n = 67; 51 ± 9.1 anys.
Análisis secundario
PDI
EVA
FIER (Dinamòmetre Steve Strong)
Força prènsil (Grippit)
LTPAI
FABQ physical
*PL
F: 2 s/s
T: 60 min
D: 15 setm.
I: Càrrega inicial de 40 % 1RM i va incrementar progressivament a 70-80 % 1RM
E: Basat en Programa de Larsson et al., 2015 (*PL)
*PL
Programa individualitzat: 10 min escalfament, seguit d’exercicis de resistència per a cames, braços, mans i estabilitat de l’abdomen; finalitzant amb estirades. Els exercicis de força explosiva per a cames es van incloure a la 5a i 8a setm. Per a la progressió de la càrrega, es van avaluar cada 3-4 setm.
Reducció de la discapacitat per dolor en comparació amb els valors inicials (p = .006). Disminució de la intensitat del dolor postintervenció (p = .002). Increment de FIER i la quantitat d’activitat física (p < .01); igual com el PDI i els dominis de recreació, activitat social i ocupació (p = .001).
Ericsson et al., 2016
G: 2A
Dones amb FM de Suècia  *L.
GE: n = 67; 50.81 ± 9.05 anys.
GC: n = 63; 52.10 ± 9.78 anys.
MFI-20
EVA
PSQI
PCS
HADS
LTPAI
6MWT
*PL*PLGE: més millora que el GC en la subescala de fatiga física del MFI-20 (p = .013). L’eficiència del son va ser el millor predictor de canvi en la subescala de fatiga general del MFI-20 (p = .031). Participar d’un programa de força (p = .01) i treballar poques hores per setmana (p = .005) van ser predictors independents del canvi en la fatiga física.
Bjersing et al., 2017
G: 2A
Dones amb FM de Suècia  *L.
Total: n = 43; 51 (25 a 64) anys.
Primes: n = 18; 50 (25 a 63) anys.
Sobrepès: n = 17; 53 (34 a 64) anys.
Obesitat: n = 8;
51 (25 a 63) anys.
EVA
MFI-20
FIER 
FIFC 
Força prènsil (Grippit)
Citocines i leptina en sang
*PL*PLEls nivells de l’IGF-1 lliure (p = .047), la IGFBP3- (p = .025) i la leptina (p = .008) van disminuir en les dones primes, però no en aquelles amb sobrepès o obesitat. Les dones primes van mostrar millora en el dolor actual (p = .039), fatiga general (p = .022) i la FIFC (p. = 017). Les participants amb sobrepès o obesitat van presentar millora en la FIFC (p = .049).
Ernberg et al., 2018
G: 2A
Dones amb FM de Suècia  *L.
GE: n = 125; 51.2 ± 9.4 anys
(GE1: n = 67; GE2: n = 58)
Dones sanes  
GC: n = 130; 48.2 ± 11.4 anys.
EVA
PDI
SF-36
MFI
FIQ
HADS
PCS
FIFC 
FIER
Força prènsil (Grippit)
6MWT
Algometria (Somedic Sales AB)
Citocines en sang
GE1 *PL*PLEls valors basals d’IL-2, IL-6, TNF-α, IP-10 i eotaxina van ser més grans en FM que en GC (p < .041); mentre que van disminuir els d’IL-IL-1β (p < .001). Correlacions febles entre els nivells de citocines i les variables clíniques. Després d’ambdues intervencions, l’IL-IL-1ra va augmentar (p = .004), mentre que l’IL-IL-1β només va augmentar en el grup amb teràpia de relaxació (p = .002). Els canvis d’IFN-γ, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, i IL-17A es van correlacionar amb els canvis dels llindars del dolor per pressió.
Jablochkova et al., 2019
G: 2A
Dones amb FM de Suècia  * L.
GE: n = 75; 50.8 ± 9.6 anys.
(GE: n = 41; GE2: 34).
ones sanes
GC: n = 25; 47.6 ± 12.8 anys.
Algometria
EVA
PCS
HADS
SF36-PSC 
SF36-MSC
FIQ
MFI
GE1*PL; GE1*PLEl nivell del factor neurotròfic del cervell va augmentar i el del factor de creixement nerviós va disminuir en les dones del GE en comparació amb les participants del GC (p < .01). Ni l’exercici ni les intervencions de relaxació no van afectar els nivells del factor neurotròfic derivat del cervell o del factor de creixement nerviós.
Nota. GE: Grup experimental; GC: Grup control; DE: Desviació estàndard; NA: No aplica; NE: No especifica; FM: fibromiàlgia; F: Freqüència; T: temps; D: Durada; I: Intensitat; E: Entrenament; RPE: Índex d’Esforç Percebut; FC: freqüència cardíaca; FCR: freqüència cardíaca de reserva; FCmàx: freqüència cardíaca màxima; s/s: sessions per setmana; r: repeticions; EVA: Escala Visual Analògica; FIQ: Fibromyalgia Impact Questionnaire; PSQI: Pittsburgh Sleep Quality Index; EQ-EQ-5D-5L-5L: European Quality of life-5 Dimensions-5 Levels; 1RM: una repetició màxima; SF-MPQ: Short-Form McGill Pain Questionnaire; POMS: Profile of Mood States; FS: Feeling Scale; ESS: Escala de Severitat de Símptomes; IDG: Índex de Dolor Generalitzat; SART: Sit-and-Reach Test; 6MWT: Six-minute Walk Test; TUG: Timed Up and Go; CST: Chair-stand Test; 10-SST: 10 Step Stair Test; FIQ-r: FIQ versió revisada; IPAQ: International Physical Activity Questionnaire; PCS: Pain Catastrophizing Scale; HADS: Hospital Anxiety and Depression Scale; BDI-II: Beck Depression Inventory-Second Edition; CPAQ-FM: Chronic Pain Acceptance Questionnaire; FIQr-PF: Subescala “Funció Física” del FIQR; 5STST: Five-Repetition Sit-to-Stand Test; FIFC: Força isomètrica de flexió de colze; TNF-α: Factor de necrosi tumoral alfa; IL-6: Interleucina-6; IL-8: Interleucina-8; IL-IL-1β: Interleucina-1 Beta; PDI: Pain Disability Index; FIER: Força isomètrica d’extensió de genoll; LTPAI: Leisure Time Physical Activity Instrument; FABQ physical: Fear Avoidance Beliefs Questionnaire physical subscale; MFI-20: Multidimensional Fatigue Inventory; IGFBP3: proteïna 3 d’unió al factor de creixement semblant a la insulina; IGF-1: Factor de Creixement Insulinoide; IP-10: Proteïna induïble per IFN-γ 10; IFN-γ: Interferó gamma; IL-IL-1ra: antagonista del receptor de l’IL-1; SF-36: Short Form-36 Health Survey; SF36-PSC: SF-36 component físic; SF-36 component mental SF36-MSC; *L: Projecte de Larsson et al., 2015; *PL: Protocol experimental del projecte de Larsson et al., 2015; *PLC: Protocol de “Control actiu” del projecte de Larsson et al., 2015.