Taula 1

Descripció de la mostra.

VariablesFreqüènciaPercentatge
(n)(%)
Edat (anys)1348.3
141225.0
15612.5
16714.6
17612.5
18816.7
19510.4
Total48100.0
Sexe
Femení 2552.1
Masculí2347.9
Nivell de sordesaSordera profunda1020.8
Sordesa parcial (hipoacúsia)3879.2
Total48100.0