Taula 1

Característiques antropomètriques dels participants abans (pre) i després (post) de la intervenció.

VariablesPre (n = 26)Post (n = 26)Valor p 
Median (Q1-Q3) Mitjana (Q1-Q3)
Massa corporal total (kg)35.1 (20.2 – 40.3)35.5 (31.4 – 42.2).43
Alçada (cm)1.30 (1.24 – 1.39)1.31 (1.25 – 1.39).66
IMC (kg/m2)19.9 (18.6 – 22.1)20.4 (18.6 – 23.2).28
Greix relatiu (%) 28.3 (24.9 – 31.4)26.1 (18.4 – 30.4).03*
Perímetre abdominal (cm)71.0 (67.5 – 77.9)68.1 (64.2 – 77.1).04*
Nota. Valors p basats en el test de Wilcoxon (*p < .05).