Taula 1

Característiques dels articles analitzats.

ArticleObjectiu de l’estudiMostraInstrument de mesuraVariablesResultats
Contreras-Jordán et al. (2020)Conèixer la influència dels DA en l’atenció i concentració dels infants.N = 73 infants
d’entre 9 i 11 anys
Test d’atenció D2Atenció i
concentració
Millora notable de l’atenció i concentració
passades 10 sessions de 15 minuts de DA
Watson et al. (2019)Avaluar la viabilitat i eficàcia d’un programa pilot de DA de sis setmanes en rendiment acadèmic, comportament a l’aula i AF.N = 374 infants
d’entre 8 i 10 anys
Wheldall Assessment of Reading Passages (WARP) Test
Westwood One Minute Tests of Basic Number Facts
ActiGraph GT3-X accelerometers
Direct Behaviour Rating Scale
Rendiment
acad.mic AF
Comportament a
l’aula
Es va mostrar que el comportament en la tasca individual va augmentar en el grup d’intervenció, amb grans millores observades en els infants. Tot i així, no hi va haver cap efecte d’intervenció sobre el comportament
a l’aula en la tasca grupal. No es van trobar efectes d’intervenció per a les matemàtiques,
la lectura o l’AF durant el dia escolar.
Janssen et al. (2014)L’objectiu d’aquest estudi va ser obtenir una idea dels efectes aguts d’un període curt d’AF sobre l’atenció
selectiva en infants d’educació primària.
N = 123 infants
de 10-11 anys
TEA-Ch testAtenció a l’aulaEls nivells d’atenció de descans d’AF van
ser significativament millors (p < .001) que després de no fer un DA. Els nivells d’atenció
van ser millors després del descans d’AF
d’intensitat moderada.
Egger et al. (2019)L’objectiu de l’estudi va ser examinar els efectes dels DA amb esforç físic
alt i compromís cognitiu alt (grup combinat), esforç físic alt i compromís cognitiu baix (grup aeròbic), o esforç
físic baix i compromís cognitiu alt (grup cognitiu).
N = 142 infants
d’entre 7 i 9 anys
Self-Assessment Manikin
ActiGraph GT3X
Eriksen flanker task
Heidelberger Rechentest
Hamburger Schreib-Probe (HSP 1–10)
Salzburger Lesescreening
PAQ-C
Nivell d’AF
Rendiment acadèmic
Resultats cognitius
(matemàtiques,
ortografia i lectura)
El grup combinat se’n va beneficiar en
mostrar més exigència cognitiva. El grup
cognitiu se’n va beneficiar només en termes de rendiment acadèmic, mentre que el grup
aeròbic no en va resultar afectat.
La inclusió de pauses d’AF cognitivament
atractives sembla una manera prometedora
de millorar les funcions cognitives dels escolars.
Mok et al. (2020)Avaluar l’efectivitat d’aquest programa per canviar les actituds
dels infants cap a la pràctica física.
N = 3036 estudiants
d’entre 8 i 11 anys
Qüestionari de l’escala d’actituds
envers l’AF
Actitud cap a la
pràctica d’AF
Aquest estudi proporciona evidència sobre
les millores en termes d’aprenentatge,
experiència, actituds envers l’AF i motivació personal.
Schmidt et al. (2016)Desenredar els efectes separats i/o combinats de l’esforç físic i el
compromís cognitiu induïts per les
interrupcions de l’AF en l’atenció dels infants de primària.
N = 92 infants
d’11-12 anys
Test D2
PANAS-C
Atenció en els
alumnes
L’esforç físic no va tenir cap efecte en cap mesura del rendiment atencional dels infants.
El compromís cognitiu va ser el factor crucial que va conduir a més atenció enfocada i una velocitat més gran de processament.
Suarez-Manzano et al. (2018)Analitzar els estudis que avaluen l’efecte de la pràctica d’AF integrada
en els descansos escolars, sobre
l’atenció en infants i adolescents.
Revisió sistemàticaAtenció en els
alumnes
Tots els estudis van utilitzar exercici físic a intensitat moderada-vigorosa d’una durada
d’entre 5 i 30 min. En set estudis es van obtenir millores i en dos no es van obtenir canvis. Es van trobar diferències atenent al sexe. Finalment, es va observar la influència
de la durada i intensitat de la intervenció.
Paschen et al. (2019)Investigar els efectes d’exercici amb
demandes cognitives baixes i altes sobre la velocitat de processament i
la precisió del rendiment en tasques que examinen la inhibició, memòria
de treball i flexibilitat cognitiva en infants.
Revisió sistemàticaMemòria de treball
Inhibició
Flexibilitat cognitiva
10 estudis amb un total de 890 participants van revelar efectes positius en el rendiment de la memòria de treball després d’exercicis amb demandes cognitives baixes en comparació amb el descans assegut,
resultats mixtos per a la inhibició després
d’exercicis amb demandes cognitives altes
i baixes i resultats mixtos per a flexibilitat
cognitiva amb demandes cognitives baixes.
Mavilidi et al. (2020)Investigar si l’AF podria disminuir els nivells d’ansietat i millorar el rendiment de les proves de
matemàtiques en infants de sisè grau.
N = 68 infants
d’11-12 anys
The Cognitive Anxiety test Questionnaire
Math Test
Nivells d’ansietat
Rendiment acadèmic
Els estudiants amb ansietat baixa van obtenir millors resultats a l’examen de matemàtiques
que els infants amb ansietat alta. No es van
trobar diferències per a cap de les variables entre la condició d’interrupció de l’activitat i la
condició de control.
Mavilidi et al. (2019)Aquest estudi va examinar els efectes de diferents tipus de DA a l’aula
sobre el comportament al treball dels infants, el rendiment acadèmic i la
cognició.
N = 87 alumnes
d’entre 9 i 11 anys
Behaviour observation of students in schools
The Applied behaviour analysis for teachers
Individual Basic Facts Assessment Tool
The Flanker test
Comportament a la tasca
Rendiment acadèmic
Funcions executives
Es van trobar efectes significatius per al
comportament en tasca. Van millorar els resultats quant al rendiment acadèmic en
matemàtiques. No es va trobar efecte en les funcions executives.
Schmidt et al. (2019)Investigar els efectes d’activitats físiques específicament dissenyades sobre l’aprenentatge del vocabulari de llengües estrangeres i el rendiment
atencional.
N = 104 infants
d’entre 8 i 10 anys
Cued recall test
Test D2
Rendiment acadèmic
Atenció
L’aprenentatge incorporat amb l’AF va ser més efectiu per ensenyar als infants paraules
noves que la condició de control. Per a
infants, però, l’atenció focalitzada no va diferir entre les tres condicions.
Masini et al. (2020)Investigar els efectes de DA en els nivells d’AF, comportament a l’aula,
funcions cognitives i rendiment acadèmic en infants de primària.
Revisió sistemàticaNivell d’AF
Comportament a l’aula
Funcions cognitives
Rendiment acadèmic
Es va trobar una millora significativa en
l’augment dels nivells d’AF en infants de
primària. Amb respecte al comportament a
l’aula, el temps dedicat a tasques durant les
lliçons va augmentar significativament. D’altra
banda, els efectes sobre funcions cognitives i els èxits acadèmics (matemàtiques, lectura) no van ser concloents.
Mazzoli et al. (2019)Avaluar la viabilitat d’implementar una tasca motora cognitivament
desafiant com un DA a les escoles.
n = 12 mestres i
n = 34 alumnes
EntrevistesEfecte d’implementar
els DA a les aules
Les escoles van veure la tasca motora
cognitivament desafiant com a apropiada i
potencialment beneficiosa per als infants. Els
infants van informar que gaudien dels DA. Els mestres en escoles d’educació especial van
veure la tasca com a complexa i potencialment
frustrant per als infants.
Buchele-Harris et al. (2018)Aquest estudi va examinar els
efectes dels DA en quatre setmanes, durant sis minuts diaris, en els nivells
d’atenció i concentració en infants d’edat escolar.
N = 116 alumnes de 10 anysTest D2Atenció i
concentració
Es van trobar augments significatius en la
velocitat de processament i en la capacitat
d’atenció respecte del grup control. A més, va millorar notablement la concentració dels
alumnes.
Mahar (2011)L’objectiu de l’estudi va ser descriure el mesurament del comportament a la tasca i revisar la investigació sobre
els efectes de breus interrupcions de l’AF en l’atenció a la tasca en
estudiants de primària.
Revisió sistemàticaAtencióL’evidència limitada suggereix una petita
millora en l’atenció a la tasca després dels descansos d’AF.
Els estudiants que van participar en
activitats físiques a l’aula que incorporaven
conceptes acadèmics van demostrar millores
significatives en l’atenció a la tasca respecte al
grup control.
Routen et al. (2017)L’objectiu d’aquest estudi va ser determinar el grau d’implementació dels DA, a més d’investigar com afecten en el rendiment escolar.5 classes de 9-10 anysThe Children’s Activity Rating Scale
The School Physical Activity Promotion Competence Questionnaire
Actigraph accelerometer (GT3X or GT3X+)
Test D2
Funcions cognitives
Nivell d’AF
No es van poder trobar resultats, ja que és un
programa que no es va dur a terme.
Rizal et al. (2019)El propòsit d’aquest estudi era mesurar l’efecte d’aquest programa a les etapes de canvi, quant a equilibri
decisional, processos de canvi, autoeficàcia i exercici de temps lliure
entre l’ètnia malaia en infants de primària.
N = 322 infants de
10-11 anys
Godin Leisure-Time Exercise Questionnaire (GLTEQ)
The process of change questionnaire
Plotniko 10-item decisional balance scale
The three-factor, 18-item self-ecacy scale originated from Bandura
Processos de canvi
Equilibri
decisional
Autoeficàcia
Va mostrar canvis significatius en el procés cognitiu. A més, es va observar un efecte
d’interacció significatiu per etapes de canvi.
Morris et al. (2019)Mostrar millores i beneficis educatius
en les funcions executives i rendiment
acadèmic dels alumnes a través de la iniciativa The Daily Mile (TDM).
N = 303
8.99 ± 0.5 anys
Proves sobre funcions executives
(Trail Making Task; Digit Recall;
Flanker; Animal Stroop)
Prova de fluïdesa matemàtica (prova de suma i resta de matemàtiques,
velocitat i precisió)
GT9X, GT3X + acceleròmetres
Funcions executives
Rendiment acadèmic
AF
TDM va revelar un nivell d’AF significativament
més alt (+10.23 min) i un temps sedentari
reduït (−9.28 min) en comparació amb el
control. El rendiment acadèmic va millorar
significativament.
No es van trobar diferències en les funcions executives.
Ruiz-Hermosa et al. (2019)Avaluar la relació entre el
desplaçament actiu al centre i el rendiment acadèmic en infants i adolescents.
Revisió sistemàticaRendiment cognitiu i
acadèmic
No es van trobar prou evidències sobre la relació entre desplaçament actiu i rendiment cognitiu i acadèmic.