Taula 1

Anàlisi sociodemogràfica i descriptiva d’acord amb el nivell de pràctica d’AF.

Variables analitzadesGrups de pràctica d’activitat físicap
Grup sedentarisGrup actius
Gènere[n (%)]Home47 (43.9)79 (73.8).000
[n (%)]Dona60 (56.1)28 (26.2)
Edat[ (sd)]Valor14.64 (±1.28)13.88 (±1.28)
[n (%)]13 anys25 (23.4)46 (43)
[n (%)]14 anys7 (6.5)27 (25.2).000
[n (%)]15 anys51 (47.7)21 (19.6)
[n (%)]16 anys24 (22.4)13 (12.1)
Curs[n (%)]1r ESO15 (14)28 (26.2)
[n (%)]2n ESO16 (15)30 (28).001
[n (%)]3r ESO28 (26.2)25 (47.2)
[n (%)]4t ESO48 (44.9)24 (22.4)
Pes[x2 (sd)]Quilos55.02 (±11.48)57.50 (±11.30).113
Talla[x2 (sd)]Metres1.66 (±.09)1.73 (±.09).000
IMC*[x2 (sd)]Valor19.82 (±3.86)19.05 (±3.31).090
[n (%)]Normopès90 (84.1)98 (91.6)
Estatus ponderal[n (%)]Sobrepès13 (12.1)9 (8.4).079
[n (%)]Obesitat4 (3.7)0 (0)
Nota. n: núm. de mostra; %: percentatge; (sd): mitjana (desviació típica); ESO: Educació Secundària Obligatòria. *IMC: ajustat segons gènere i edat, d’acord amb el barem de Cole et al. (2000). Estatus ponderal: s’extreu del valor obtingut de l’IMC.