Taula 1

Antecedents esportistes i ambient esportiu

1991-922012-132016-17
n%n%n%χ2g.l.Sig.
Antecedents esportistes18251.123865.42327233.5032.000
Ambient esportiu29287.230488.427788.5.3402.843
Font: elaboració pròpia.