Taula 1

Articles que tracten sobre la pràctica d’AF i rendiment acadèmic en nens i nenes

Autories i any Disseny Mostra (E-C) Edat 
(mín.-màx.) 
Intervenció Durada Variables Instrument Conclusions 
Ardoy et al. (2014)Intervenció controlada i aleatoritzada 67 (26-41)13.64 (12-14)4 sessions d’AF (55 min) setmanals i 4 sessions (55 min) a més intensitat 4 mesos Rendiment cognitiu 
Rendiment acadèmic
IGF-M

Puntuació trimestral 
Els escolars que van realitzar 4 sessions d’EF a major intensitat van millorar el rendiment acadèmic, encara que no es va millorar el rendiment cognitiu. 
Beck et al. (2016) Intervenció aleatòria per conglomerats 165 
(110-55) 
7.5 
(7-8) 
Ús d’accions motores a classe de matemàtiques (60 min 3 cops per setmana) 6 setmanesRendiment en matemàtiques 
Rendiment cognitiu 
Test ad hoc (30 ítems) 

CANTAB 
Millores més elevades en subjectes amb menor rendiment en matemàtiques i que fan tasques de motricitat global. Es mantenen fins a 8 setmanes. 
Bugge et al. (2018) Estudi quasi-experimental amb GC 1181 
(680-501) 
8.33 
(8-9) 
Triplicar temps d’AF (de 90 min a 270 min setmanals) 6 anys Rendiment acadèmic Prova nacional del 
sistema danès 
Els escolars no es van veure afectats per la intervenció realitzada, encara que si que van millorar paràmetres de salut com el fitnes cardiorespiratori. 
Bunketorp et al. (2015) Estudi quasi-experimental amb GC 349 
(182-167) 
9.95 
(9-11) 
2 sessions setmanals d’AF extraescolar de 30-45 min 4 anys Rendiment acadèmic 
Emoció i comportament 
Resultats nacionals 

SDQ  
Es va millorar la capacitat metacognitiva en adolescents amb obesitat, implicant la capacitat de planificar i processar informació espacial. 
Chen et al. (2017) Prova de control aleatoritzada a cec simple 66 
(33-33) 
14.18 
(13-16) 
Exercici multicomponent 3 dies/setmana durant 50 min a intensitat moderada 12 setmanesTasques metacognitives TOLEs va millorar la capacitat metacognitiva en adolescents amb obesitat, implicant la capacitat de planificar i processar informació espacial. 
Donnelly et al. (2017) Intervenció aleatòria per conglomerats 584 
(316-268) 
8.1 
(7-9) 
Inclusió de 10 minuts d’AF per lliçó de matí i tarda (100 min/setmana) 3 anys Rendiment acadèmic WIAT-III El programa A+PAAC no va millorar ni va disminuir el rendiment acadèmic, encara que si que va generar beneficis per a la salut física i mental. 
Duncan i Johnson (2014) Estudi longitudinal creuat 18 
(18-ND) 
9.8 
(8-11) 
Acabar WRAT 4 després de 20 min al 50 % i 75 % d’HRR en cicloergòmetre 
20 min Rendiment acadèmic WRAT 4 El ejercicio de intensidad moderada en cicloergómetro mejoró la capacidad lectora, pero no la aritmética. Las mejoras no se asociaron con mayor intensidad. 
Fedewa et al. (2015) Intervenció controlada i aleatoritzada 460 
(156-304) 
ND 
(edad escolar)
Inclusió de 20 min d’AF diaris (5 cops per setmana) mitjançant jocs de cartes de moviment 8 mesos Intel·ligència fluïda 
Rendiment acadèmic 
SPM 

Resultats nacionals  
La intervenció no va millorar la intel·ligència fluida. S’obtenen millores en el rendiment en matemàtiques, però no en lectura.
Gao et al. (2016) Mesures pre-post, test repetides en un grup 95 
(95-ND) 
10.31 
(10-11) 
50 min setmanals d’AF escolar + recés diari de 20 min basats en videojocs actius6 setmanesEsforç acadèmic
 
Comportament en tasques
Escala validada 

Observació directa 
El programa d’intervenció basat en videojocs actius dins del període lectiu va millorar discretament l’esforç acadèmic i el comportament. 
Howie et al. (2015) Estudi longitudinal creuat 96 
(96-ND) 
ND 
(9-12) 
Descansos a classes de 5, 10 i 20 min. d’AF. Intensitat moderada 5/10/20 min Funcions executives
 
Memòria 

Rendiment acadèmic
TMT 


Digit Recall 

Proba de matemàtiques
5 minuts d’AF no van generar millores cognitives, encara que 10 i 20 minuts sí que van millorar el rendiment en matemàtiques. El programa no va afectar negativament les funcions executives. 
Krafft et al. (2014) Intervenció controlada i aleatoritzada 43 
(24-19) 
9.8 
(7-11) 
Exercici aeròbic d’intensitat moderada 40 minuts al dia (5 dies/setmana) 8 mesos Cognició (planificació, atenció, etc.) CAS La pràctica d’exercici físic va millorar la circulació en el còrtex anterior de nens amb sobrepès (menor irrigació i major eficiència) i major activació cognitiva. 
Lind et al. (2018) Intervenció controlada i aleatoritzada 931 
(838-93) 
11.9 
(10-12) 
Dues sessions de 45 min setmanals d’exercici amb el programa FIFA 11 (2 sessions de futbol) 11 setmanes 
Rendiment cognitiu CBB El programa FIFA 11 basat en jocs de futbol d’alta intensitat va tenir efectes positius en el rendiment cognitiu (atenció, alerta i memòria de treball) 
Ma et al. (2014) Estudi longitudinal creuat 44 
(44-ND) 
ND 
(edat escolar)
5 dies amb activitats FUNterval (descansos d’AF de 4 min d’alta intensitat) 3 setmanesComportament observat a l’aula BOSST El programa FUNtervals va disminuir el temps invertit en tasques acadèmiques com és el de tipus passiu, verbal o motor. 
Mullender- Wijnsma et al. (2015) Intervenció controlada i aleatoritzada81 
(20-61) 
8.2 
(7-9) 
Activitat de llengua i 
matemàtiques amb exercici físic de 10-15 min. 3 cops/ setmana 
22 setmanesTemps invertit en tasquesTemps invertit en tasquesLes activitats de llengua i matemàtiques actives van millorar el temps implicat en les tasques en tots dos col·lectius, sent menor en els nens amb desavantatge social. 
Mullender- Wijnsma et al. (2016) Intervenció controlada i aleatoritzada499 
(249-250) 
8.1 
(7-9) 
Classes actives de matemàtiques i llengua de 20 a 30 min. 3 cops/ setmana44 setmanes en 2 anys  Rendiment acadèmic en llengua i matemàtiquesTest globals de lectura i habilitat matemàtica  La pràctica d’AF en matemàtiques i llengua va millorar el rendiment en aquestes àrees a causa del nivell de motivació i els beneficis propis de l’AF en la cognició. 
Phillips et al. (2015) Intervenció preexperimental72 
(36-36) 
14.1 
(14-15) 
Circuit d’AF aeròbica vigorosa amb 9 activitats d’una durada total de 20 min 20 min Rendiment en matemàtiquesNYSTP Es va incrementar la puntuació mitjana en rendiment en matemàtiques en el grup que va realitzar AF vigorosa una vegada transcorreguts 30 min (no amb 45 min). 
Quinto i Klausen (2016) Intervenció controlada i aleatoritzada 925 
(554-371) 
ND 
(11-13) 
Entrenament tipus HIT durant 20 min 2 cops/setmana2 anosRendiment acadèmic Puntuació anual del grauL’efecte de la intervenció no va ser significatiu en la majoria d’àrees relacionades amb el rendiment acadèmic, sent fins i tot negatiu en alguns casos. 
Resaland et al. (2016) Intervenció controlada i aleatoritzada  57 
(28-29) 
10.2 
(10-11) 
90 min/setmana d’AF escolar + descansos actius per lliçó + 10 min d’AF a casa
mesos 
Rendiment acadèmic en anglès, llengua i matemàtiquesNDET No es mostren diferències estadístiques en el rendiment acadèmic, encara que sí que va millorar la puntuació en aritmètica en aquells amb menor rendiment. 
Riley et al. (2016) Intervenció controlada i aleatoritzada 240 
(142-98) 
11.1 
(11-12) 
Pràctica d’AF lleugera-moderada en lliçons de matemàtiques (3 x 60 min) 6 setmanesRendiment acadèmic en matemàtiquesPuntuació a l’àrea + escala per al professorS’incrementen els nivells d’AF sense sacrificar el rendiment acadèmic, el qual va millorar a través de la resolució de tasques i el comportament observat. 
Ruiz-Ariza 
et al. (2018) 
Intervenció controlada i aleatoritzada  190 
(87-103) 
13.32 
(12-15) 
Pràctica d’AF d’intensitat lleu (caminar) amb Pokemon Go (40 min/dia)8 setmanes
Rendiment cognitiu 
Intel·ligència emocional 
Ad hoc basat RIAS 

TEIQque-SF 
Es va millorar l’atenció selectiva, la concentració i la capacitat per a socialitzar amb la utilització de 40 minuts diaris d’aquest videojoc actiu. 
Schmidt et al. (2015) Intervenció controlada i aleatoritzada 181 
(126-55) 
11.35 
(10-12) 
Sessions d’AF amb jocs en equip o exercici aeròbic segons GE6 setmanesFuncions executives 
Inhibició 
E-Prime Software 
Flanker Task 
L’AF amb més demandes cognitives (jocs en equip vs. exercici aeròbic) generen majors millores en el rendiment cognitiu. 
Tarp et al. (2016) Intervenció aleatòria per conglomerats 632 
(215-490) 
12.9 
(12-14) 
60 min d’AF escolar moderada + 10 min d’AF a casa 5 cops/ setmana (ambdós) 20 setmanesControl cognitiu 

Rendiment acadèmic 
Eriksen Flanker Task 
Test de matemàtiques
No hi ha efecte de l’AF en les funcions executives i el rendiment en matemàtiques. El nivell d’AF no va variar, per la qual cosa no s’estableixen relacions causals.
Van den Berg et al. (2016) Intervenció controlada i aleatoritzada184 
(184-ND) 
11.7 
(10-13) 
Sessió de 12 min d’entrenament aeròbic, coordinatiu o de força segons GE2 dies 
(1 dia de control) 
Atenció 

Rendiment cognitiu
d2TA 

LDST 
Sessions de 12 min d’exercici aeròbic, coordinatiu o de força (intensitat lleu-moderada) no tenen efecte en l’atenció i el rendiment acadèmic. 
Nota. Conceptes. AF: activitat física; EF: educació física; ND: no disponible; GC: grup control; GE: grup experimental. Instruments. BOSST: Behavioral Observation of Students in Schools Tool; CANTAB: Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery; CBB: Costage Brief Battery; NYSTP: New York State Testing Program; d2TA: d2 Test of Attention; LDST: Letter Digit Substitution Test; NDET: Norwegian Directorate for Education and Training; RIAS: Reynolds Intellectual Assessment Scales; IGF-M: Test de Inteligencia Factorial; TOL: Tower of London-Drexel task; TMT: Trail-Making Test; TEIQque-SF: Trait and Emotional Intelligence Questionnaire Short Form; SPM: Standard Progressive Matrices; SDQ: Strengths and Difficulties Questionnaire; WIAT-III: Wechsler Individual Achievement Test-Third Edition; WRAT 4: Wide Range Achievement Test.