Taula 4

Models de regressió lineal per comparar variables de composició corporal de la DXA prevista i antropometria (tronc).

ModelCor (p)Int.BR2EEE (kg)
CMO ~ PCS.78**0.010.41.57**0.13
CMO ~ PCMA.81**0.010.44.63**0.13
CMO ~ PCSi.71**0.010.41.47**0.15
CMO ~ PCA.79**0.010.36.59**0.13
CMO ~ ∑PCT.75**0.000.38.54**0.14
MG ~ PCS.87**0.352.52.75**2.20
MG ~ PCMA.83**0.303.63.67**2.51
MG ~ PCSi.71**0.273.23.47**3.21
MG ~ PCA.83**0.281.76.67**2.54
MG ~ ∑PCT.83**0.081.96.67**2.54
MG ~ PA71*0.28-17.22.47**3.22
MM ~ PCSi70**0.2118.60.45**2.65
MM ~ PCA.750.2117.92.53**2.46
MM ~ ∑PCT.730.0518.25.49**2.56
MT ~ PCS.930.5822.26.85**2.61
MT ~ PCMA.900.5023.86.81**2.99
MT ~ PCSi.850.4922.24.70**3.79
MT ~ PCA.950.5020.04.89**2.20
MM ~ ∑PCT.930.1320.59.87**2.49
MT ~ PA.700.43-7.21.45**5.11
% GC ~ PCS.730.5216.7.50**5.54%
Nota. El símbol ~ representa la relació entre les variables al costat esquerre de la taula (variable dependent) i el costat dret de la taula (variable independent).
COR: correlació; INT: intersecció; B: beta; EEE: error estàndard d’estimació; CMO: contingut mineral ossi; PCS: plec cutani subescapular; PCMA: plec cutani mitjà axil·lar; PCSi: plec cutani suprailíac; PCA: plec cutani abdominal; ∑PCT: suma dels plecs cutanis del tronc (axil.lar mitjana, pit, suprailíac i abdominal); MG: massa grassa; PA: perímetre abdominal; MM: massa magra; MT: massa total; % GC: percentatge de greix corporal.
** Indica correlació significativa de p < .01.