Taula 2

Puntuacions dels estudis revisats amb l’eina ROB 2.0.

EstudiD1D2D3D4D5General
Achenbach et al. (2018)
Myklebust et al. (2003)
Olsen et al. (2005)
Petersen et al. (2005)
Wedderkopp et al. (1999)
Zebis et al. (2016)
Nota. D1 = procés d’aleatorització; D2 = desviacions de les intervencions previstes; D3 = dades de resultats; D4 = mesura del resultat; D5 = notificació dels resultats.