Relació entre la freqüència cardíaca i el marcador durant una fase de descens

Abraham Batalla Gavaldà

Ana María Bofill Ródenas

Raúl Montoliu Colás

Francisco Corbi

*Correspondència: Abraham Batalla Gavaldà gavalda13@gmail.com

Idioma de l’original

Citació

Batalla Gavaldà, A., Bofill Ródenas, A. M., Montoliu Colás, R., & Corbi Soler, F. (2018). Relationship between Heart Rate and the Scoreboard during a Relegation Playoff. Apunts. Educación Física y Deportes, 132, 110-122. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2018/2).132.08

624Visites

Resum

En els esports d’equip, l’estudi de la freqüència cardíaca (FC) resulta fonamental per a l’optimització del rendiment i la prevenció de lesions, ja que ens permet conèixer algunes de les demandes fisiològiques generades per la pràctica esportiva i el nivell de càrrega interna. L’objectiu del present estudi va ser conèixer la relació existent entre la FC i el marcador del partit, així com el nombre d’accions que es realitzen en cadascun dels estrats generats, en funció de la diferència de punts en el marcador en jugadores de bàsquet amateur durant una fase de descens. Per això, es va analitzar la FC seguint els criteris proposats per McInnes, Carlson, Jones i McKenna (1995) en una mostra de deu jugadores (n = 10) de Copa Catalunya, durant els 10 partits oficials d’una fase de descens. Seguidament, es va relacionar la FC amb el marcador i amb la durada de les accions de joc a cada moment del partit. Els resultats mostren valors de FC que fluctuen entre el 88.9% i el 92.2% de la FC màx. A més, es van observar diferències significatives quant a la diferència en el marcador (p < 0.05), en cadascun dels 3 estrats analitzats. Quant a la relació amb les variables temporals de joc, es van observar diferències significatives únicament en les possessions llargues (17-24 s) (p < 0.01). Les conclusions d’aquest estudi suggereixen que la diferència de punts en el marcador i les accions de joc de durada compresa entre els 17-24 s tenen una influència directa sobre la FC, modificant-se aquesta en funció de la diferència de punts i influint en les demandes fisiològiques de les jugadores.

Paraules clau: bàsquet, esport femení, freqüència cardíaca, marcador.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 15 de setembre de 2016

Acceptat: 6 d'abril de 2017

Publicat: 1 d'abril de 2018