Relació entre activitat física i depressió: un estudi pilot

Elena Carmona

Imma Grande

Tomás Blasco

Idioma de l’original

Citació

Carmona, E., Grande, I., & Blasco, T. (1988). Relación entre actividad física y depresión: un estudio piloto. Apunts. Educación Física y Deportes, 14, 58-62.

335Visites

Resum

L’activitat física podria ésser considerada com a mesura de la despesa d’energia que realitza un individu. Però, en aquesta demarcació entren en joc altres conceptes que no signifiquen necessàriament el mateix. Principalment ens referim als conceptes “activitat física”, “exercici físic” i “esport”.
La definició d’aquests temes tenen gran rellevància teòrica i pràctica, ja que a cadascun d’ells li cal una forma particular de mesura. En el nostre cas, hem delimitat el camp de cadascun d’aquests conceptes d’acord a les defínicions que hem considerat més encertades.
L’exercici físic és una subcategoria de I’activitat física. Es una activitat física planejada, estructurada, repetitiva i té per objecte el manteniment o millora d’un o més components de les aptituds físiques del subjecte (CARPERSEN, POWEL i CHRISTENSON al 1985). L’esport és també una activitat física, però eI seu element diferenciador és la competició. Segons RIERA, al 1985, la competició és l’eix central aI voltant del qual gira tota l’activitat esportiva. Sense competició, sense una lluita per la victória, o la superació personal, no hi ha esport.
Entenem que l’activitat física és tot moviment corporal produït pels músculs esquelètics que resulta en una despesa d’energia. L’energia gastada pot ser mesurada en kilocalories (CARPERSEN, et al. 1985).
D’aquesta última definició, que farem servir per a realitzar aquest estudi, es desprén que a l’avaluar l’activitat física s’han d’incloure totes les activitats que realitza un individu, inclusiu l’acte de dormir.
La depressió és l’altre punt de interès en aquest treball. Creiem que ha d’ésser entesa dins d’un altre concepte més ampli, és a dir, dins del concepte de salut. La salut podria ser considerada com un estat de l’individu en el qual a nivell mèdic no es detecta cap alteració pertorbadora i va acompanyada per una percepció subjectiva de benanança del propi subjecte. En aquest sentit, existeixen nombrosos estudis (BAYES al 1984) en els quals es demostra l’estreta relació existent entre les variables de tipus psicològic i les variables de tipus físic. Aquesta circumstància fa que la diferenciació entre salut i salut mental sigui arbitrària. Per això, consi-derem a la depressió com una alteració de la salut de l’individu.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 1988