Recerca d’uns continguts per a la nova assignatura: activitats i esports de lluita

César Páez

Joan Carreras

Idioma de l’original

314Visites

Resum

Aquest article neix arran de la nova denominació («Activitats i esports de Iluita») que a partir de l’inici del curs 97-98, a l’INEFC, rep l’assignatura fins ara anomenada: «Esports I (judo)», la qual, ha d’ampliar obligatòriament els seus continguts en el marc d’un nou pla d’estudis, el disseny del qual canvia de forma considerable els objectius d’aquesta nova assignatura. Davant la impossibilitat evident d’impartir totes les activitats i els esports de lluita existents ha resultat indispensable ferne una tria, Buscant fonamentalment les que ens poden aportar un major «valor educatiu» i adaptar-se millor als objectius de l’assignatura. Tot aixà a partir de criteris objectius, independentment del fet que qualsevol modalitat adequadament concebuda i impartida pot assolir un elevat valor pedagògic. Inicialment, a partir de tot un mosaic format per més de tren- ta modalitats, en seleccionem dotze. Tot seguit passem a compararles entre elles J, finalment i en conseqüència, oferim unes opcions possibles envers els nous continguts de l’assignatura.

Paraules clau: esports de lluita, INEF, pla d'estudis, selecció.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1997