Programa d’outdoor training per augmentar la cohesió d’equips esportius

Oriol Mercadé Canals

*Correspondència: Oriol Mercadé Canals urimerca@hotmail.com

Idioma de l’original

Citació

Mercadé Canals, O. (2006). Outdoor-Training activities to Improve the Sport Team’s Cohesion. Apunts. Educación Física y Deportes, 84, 7-12.

385Visites

Resum

Aquest estudi presenta una intervenció d’activitats outdoor training per a la millora de la cohesió d’equips esportius, entenent la cohesió segons el model de Carron (1982); hem dissenyat les activitats per intervenir en la identitat col·lectiva, l’establiment d’objectius comuns, la definició de rols, les formes estructurades de comunicació i l’eficàcia del grup. Després de la intervenció en el grup experimental hem obtingut majors índexs de cohesió, tant en l’anàlisi qualitativa del sociograma, com en els resultats quantitatius del qüestionari GEQ (Group Environment Questionnaire) de Carron, Brawley i Widmeyer (1985), igual com de diferència significativa (Pre-Post) en el test de Wilcoxon que fan validar la hipòtesi plantejada.

Paraules clau: cohesió, entrenament psicològic, equip esportiu, outdoor training.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2006