Programa d’intervenció amb activitats rítmiques i coreogràfiques (PIAFARC) en obesos adults en funció del control nutricional

Cristina Monleón García

Idioma de l’original

495Visites

Resum

L’objectiu principal de l’estudi va ser dissenyar i aplicar un programa d’intervenció basat en activitats rítmiques i coreogràfiques i analitzar els seus efectes en funció del control nutricional dut a terme. La importància d’aquest tipus d’intervencions resideix en les conseqüències que aquesta malaltia té sobre la salut pública mundial, així com la dificultat existent per a la prescripció d’exercici a causa de la poca motivació cap a la pràctica.
Els estudis multicomponents són importants amb la finalitat d’oferir una millor qualitat de vida i capacitats físiques, antropomètriques i psicològiques entre d’altres. Per això, es van analitzar els efectes del programa d’intervenció amb activitats rítmiques i coreogràfiques on es feia un seguiment nutricional per un centre de salut comparat amb un altre de les mateixes característiques però amb treball sobre hàbits nutricionals a partir de tallers específics.
Es van dissenyar dos programes d’intervenció de 8 mesos de durada cadascun d’ells amb persones obeses. El primer estudi d’intervenció va estar format per 34 participants (25 dones i 9 homes) amb 50.43 ± 10.57 anys. Les sessions d’activitat física tenien una freqüència de dues sessions setmanals presencials i una no supervisada de treball d’enfortiment mitjançant bandes elàstiques. Les sessions presencials estaven basades en activitats rítmiques i coreogràfiques emprant balls com la salsa, la bachata, el merengue o el txa-txa-txa i ritmes quaternaris per a la fase de ball. La seva durada era de 60 minuts, destinant 10 minuts a l’escalfament, 40 minuts per a la fase de ball i activitats de ritme i 10 minuts per tornar a la calma. A més, es va controlar la intensitat de cada sessió mitjançant l’escala de percepció de l’esforç de Borg. Després de la intervenció es van mesurar diferents variables de condició física, composició corporal, mesures antropomètriques, densitometria òssia, qualitat de vida i autoestima. A més, es van realitzar entrevistes semiestructurades per descriure i interpretar el context donat per les persones participants. Després de l’anàlisi, es va procedir a la segona intervenció amb les mateixes característiques però amb una dieta personalitzada i controlada exhaus­tivament juntament amb tallers educatius d’hàbits nutricionals. La mostra va estar formada per 34 participants (27 dones i 7 homes) amb una edat de 48.72 ± 12.34 anys analitzant-se les mateixes variables.
Tots dos estudis van contribuir a millorar la pèrdua de greix corporal i augment de la qualitat de vida i autoestima, i en tots dos estudis es van obtenir millores en paràmetres de condició física; no obstant això al segon es van obtenir millors dades a nivell antropomètric.
En definitiva, les activitats rítmiques i coreogràfiques es presenten com una eina que pot afavorir l’adherència i diversió amb l’activitat física en persones amb obesitat, independentment del control nutricional, a més de contribuir a la millora de la condició física, composició corporal, aspectes psicològics i de densitometria òssia.

Paraules clau: ejercicio, exercici, intervenció, obesitat, salut.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 2018

Data de lectura: 27 de febrer de 2015