Prevalença de la població de risc per a anorèxia nerviosa en l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria de la província de Jaén. Atenció especial a l’ús excessiu de l’exercici físic

Inmaculada Rodríguez Marín

Idioma de l’original

317Visites

Resum

L’anorèxia nerviosa és un trastorn del comportament alimentari que en els últims anys ha sensibilitzat l’opinió pública i comença a fer-ho amb la política educativa. Actualment es reconeix i s’accepta la naturalesa multicausal de l’anorèxia nerviosa. És per això que la tesi doctoral realitzada estableix connexions entre la psicologia i l’educació, i més concretament amb l’Educació Física, atès l’interès que la pràctica d’exercici físic per perdre pes presenta entre l’alumnat d’educació secundària obligatòria. L’objectiu principal va ser estimar la prevalença de la població de risc per a AN en adolescents de tots dos sexes que cursen primer cicle (1r i 2n) i segon cicle (3r i 4t) d’educació secundària obligatòria en centres docents, tant privats com a públics, de la província de Jaén, i corroborar que l’exercici físic que practiquen els nostres i les nostres adolescents va encaminat fonamentalment a perdre pes, tenint en compte el tipus d’exercici físic que practiquen, quant de temps hi dediquen, i el valor individual i subjectiu que atribueixen a l’exercici físic. Par realitzar aquest estudi estadístic descriptiu es va seleccionar la mostra entre els joves de Jaén de 12 a 16 anys d’edat, matriculats durant el curs acadèmic 2003/2004 en el primer cicle i segon cicle d’educació secundària obligatòria en els centres privats i centres públics de la província. Han participat en aquesta investigació 1.468 alumnes (753 barons i 715 dones). El material utilitzat ha estat dues enquestes autoadministrades, l’EAT-40 (Eating Attituds Test) de Garner i Garfinkel i l’enquesta sobre hàbits alimentaris i pràctica d’exercici físic dissenyada específicament per a la investigació. A més a més, per al registre del pes i la talla es va utilitzar una bàscula ergonòmica digital i un tallador vertical mòbil amb plataforma. Entre les principals conclusions de la investigació destaquem que un 4,38 % (IC 95 %) dels barons i un 12,44 % (IC 95 %) de les dones, pateixen actituds desordenades en la ingesta, entre l’alumnat d’educació secundària obligatòria de 12-16 anys de la província de Jaén. La prevalença de la població de risc per a anorèxia nerviosa en adolescents matriculats en educació secundària obligatòria de la província de Jaén és d’un 8,31 % (IC 95 %). Corren més risc de patir anorèxia nerviosa les alumnes de 4t d’educació secundària obligatòria, de les quals un 15,97 % presenta puntuacions més grans o iguals de 30 en l’EAT-40. El 21,1 % i el 10,8 % de les dones i barons respectivament de 1r-4t d’educació secundària obligatòria s’avalua a si mateix com a gras i desitja d’aprimar-se. En un 46,2 % d’alumnes nois i noies de 4t d’educació secundària obligatòria s’hi ha trobat una gran preocupació per la figura corporal, que es reflecteix en el seu desig d’aprimar-se. Igualment, el 53,1 % de les dones de la població mai no es troben prou  primes. Un 58,2 % de les dones adolescents de 1r-4t d’educació secundària obligatòria manifesta que li agradaria pesar menys davant d’un 37,2 % dels barons. El 64,8 % dels barons practiquen futbol mentre que les dones prefereixen en un 10,5 % dels casos practicar aeròbic. Un 25,8 % de la població afirma dedicar dues hores o més (al dia) a la pràctica d’algun esport fora del centre escolar. L’ús de l’exercici físic per controlar el pes corporal és utilitzat en un percentatge més alt per la població adolescent femenina de 12 a 16 anys: el 15,4 % de les dones manifesten que fan exercici físic per cremar calories (davant d’un 10,1 % dels barons) i el 20,4 % per estar més primes (davant d’un 8,6 % dels barons).

Paraules clau: adolescents, anorexia nerviosa, exercici físic.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2005