Presentació – Apunts 21

Manuel I. Caragol Urgellés

Idioma de l’original

Citació

Caragol i Urgellés, M. I. (1990). Presentación. Apunts. Educación Física y Deportes, 21, 3.

362Visites

Resum

Quan es va gestar la idea del present monogràfic de la revista APUNTS existia un nucli temàtic, una idea central, que s’ha anat formant al llarg dels darrers anys de contacte professional amb la realitat dels programes aquàtics. Aquests programes semblen estar perfectament definitis a nivell teòric. Els àmbits i objectius dels programes aquàtics comencen a ser coneguts i compartits per tots els professionals del sector. Des de l’INEF de Barcelona s’han dedicat a definir aquest marc teòric recorrent, en els programes de l’assignatura corresponent, els objectius Utilitari, Educatiu, Recreatiu, Higiènic i Competitiu de les Activitats Aquàtiques (Observi’s com en cap moment s’ha emprat el terme “Natació”, en un intent de mantenir-nos dins d’una perspectiva àmplia del que l’Aigua suposa per a les activitats físicoesportives de qualsevol mena). Des d’aquesta base teòrica ja definida i coneguda per tothom, es conforma tot un espectre d’ofertes aquàtiques de molt diversa índole i configuració. Totes elles neixen enfront de motivacions, circunstàncies i, en definitiva, demandes pròpies de cada cas. Doncs bé, i aquest és l’objecte d’estudi als propers articles, en quina mesura es respon a la demanda de programes i activitats aquàtiques? Com s’està responent davant la demanda real que la societat actual manifesta respecte a aquest sector? El simple enunciat d’aquestes dues preguntes suscita un gran nombre de qüestions menors. Així, per exemple: Es corresponen les possibilitats d’ús públic de piscines amb les expectatives de la població? En quina mesura s’ofereixen programes d’oci i temps de lleure en les zones i moments que la població més podria guardir-ne? Com “conviuen” o com s’ofereixen els diversos esports aquàtics donat el reduït espai aquàtic (piscines cobertes) disponible? Què succeeix amb sectors de la població aparentment tant o més necessitats de programes aquàtics de diversa mena i que donades les seves condicions no disposen de les instal.lacions més adients? (Ens referim a la Tercera Edat, Nadons, Disminuïts Físics, Psíquics o Sensorials, Rehabilitació, etc.). El tema constitueix una problemàtica constatada, tangible, observada i confirmada per tots els professionals consultats. És present, en contínua evolució i progressió. S’actua enfront d’ella però potser de manera descoordinada.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 1990