Presentació – Apunts 07-08

Eusebio Esparza

Idioma de l’original

314Visites

Resum

Des dels primers Jocs Olímpics Moderns celebrats a Atenes fa aproximadament un segle, s’ha anat produint una millora continuada dels resultats esportius. El progrés ha estat constant i, encara que la corba que mostra l’evolució dels rècords posseeix una tendència asintòtica, hi ha raons suficients per suposar que l’es­mentada millora continuarà durant molt temps. Això no obstant, aquestes millores no són fruit de la casualitat, són el producte de diversos factors interrela­cionats, que poden ser explicats en un context de «desen­volupament» i/o «evolució» de la societat contemporà­nia, que tendeix a reconèixer i valorar, amb un criteri molt més favorable que abans, la importància que la cultura física i esportiva té per a l’home dels nostres dies. Entre aquests factors coadjuvants a aquest canvi, desta­quem els següents: En primer lloc i directament relacionat amb la millora qualitativa del nivell de benestar social, l’augment del número de practicants de tots els tipus d’activitats físi­ques i esportives. Això ha facilitat la implantació d’un nou concepte de «cos saludable» (que ja va més enllà del cos sa, que no té patologies) com un exponent més de qualitat de vida. En segon lloc, i amb una incidència més directa en el resultat esportiu, el desenvolupament sistemàtic i multidisciplinar de les bases científiques de l’entrenament esportiu. Com a conseqüència d’aquest desenvolupa­ment, s’ha generat un «corpus» de coneixement que no para de créixer i que ha significat, entre altres canvis, l’ampliació del clàssic equip esportiu, atleta-entrenador, a altres professionals, entre els quals destaquem: biome­cànics, metges, psicòlegs, fisioterapeutes, etc. Valorar l’evolució que hi ha hagut en l’entrenament esportiu, reflectir una imatge actual de les diverses facetes de l’esport de competició, així com el nivell de desenvolupament del coneixement en aquest camp, són el principal objectiu del present dossier. El seu títol: «La nova dimensió de l’entrenament esportiu» enfoca ja cap a l’important canvi estructural que s’ha anat produint en les últimes dècades. El present dossier està format per set articles, dels quals són autors sis professors dels INEFs de Barcelona i Ma­drid. El primer, L’anàlisi biomecànica de les tècniques esporti­ves planteja la importància de l’optimització de la tècni­ca esportiva com un dels pilars bàsics sobre els quals es fonamenta l’entrenament i les possibilitats que brinda l’actual biomecànica per realitzar amb èxit aquesta tasca, tant a nivell general, establint principis biomecànics de les tècniques, com de forma individual, considerant les característiques personals de cada esportista. La possibilitat de quantificació objetiva dels paràmetres determinants del resultat amb la utilització de mètodes cinematogràfics i dinamogràfics (complementat amb tractament informàtic d’aquests), així com els avantatges i inconvenients que tenen, són adequadament tractats per l’autor. Segueixen dos articles sobre desenvolupament de les qualitats físiques, l’altra gran columna que suporta l’en­trenament esportiu modern. 

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1987