Presentació – Apunts 06

Javier Olivera Betrán

Idioma de l’original

472Visites

Resum

El dossier d’aquest número el dediquem a Josep Maria Cagigal Gutiérrez, el major intel.lectual i erudit de l’educació física i l’esport que ha donat aquest país. Ara, en el tercer aniversari de! seu fatal desenllaç, Apunts, Educació Física vol retre-li d’aquesta manera un homenatge i donar a conèixer la seva tasca professional, les seves inquietuds i la seva personalitat. Per acostar-se a Cagigal cal fer-ho sota tres vessants: com a erudit i estudiós en el camp humanístic, pel que fa a la seva activitat institucional i com a home. Tocant el primer vessant. Josep María és un home conegudíssim en l’àmbit físicoesportiu, tant a nivell nacional com internacional; home amb una sòlida formació intel.lectual i humanística: sensibilitzat pels problemes del seu temps; coneixedor profund dels nous corrents en ciències socials; preocupat per l’educació integral del ser humà, era sobretot un educador que va prendre part dicisiva en la recuperació de l’educació física com a part substancial de l’educació. Aquest fou el seu gran objectiu, al costat del de la humanització de l’esport, la involució festa del qual, afligit per tot un munt de problemes: violència, xovinisme. hipercompetitivitat, mercantilització, etcètera, fou freqüentment abordada a través dels seus articles, conferències i llibres. En efecte, sempre advocà a fi que no se’n perdés el caràcter de joc, concepte que sempre el va seduir.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1986