Predicció de la potència anaeròbica màxima en escolars mitjançant la cursa de 30 metres

María Teresa Chiang

Pablo Latorre Acuña

Eric Zapata Jaque

Alfonso Olmos Coehlo

Idioma de l’original

Citació

Chiang Salgado, M. T, Latorre Acuña, P., Zapata Jaque, E., & Olmos Coehlo, A. (1991). Predicción de la potencia anaeróbica máxima en escolares a través de la carrera de 30 metros. Apunts. Educación Física y Deportes, 25, 93-98.

366Visites

Resum

Es va estudiar una mancra de predir la potència anaeròbica màxima en base a la cursa de 30 metres, l’edat, el pes corporal i l’estatura en una mostra de 53 escolars entre els 10 i els 16 anys d’edat. La variable dependent va ser la potència anaeròbica màxima obtinguda aplicant la prova de Wingate.  L’anàlisi de regressió va donar un R múltiple = 0.972, amb un error estàndard d’estimació de 36.17 watts, quan es va considerar com a variables l’edat, pes corporal i velocitat desenvolupada en la cursa. Per determinar si l’equació desenvolupada per als 53 escolars podia generalitzar-se a d’altres poblacions, es va realitzar una prova de validació creuada de l’equació, fent servir un grup diferent de nens (n=20) del mateix rang d’edat i que no realitzaven activitat física extra-escolar. Es va trobar una bona correlació en comparar la potència anaeròbica màxima estimada amb la prova de Wingate i la calculada a través de l’equació proposada (r=0.968) amb un error estàndard d’estimació del 5.2 %.   Podem concloure que la cursa de 30 metres, juntament amb l’equació desenvolupada és un bon metode de terreny per avaluar la potència anaeròbica màxima dels escolars.

Paraules clau: cursa de 30 metres, escolars, predicció de potència anaeróbica màxima, Wingate.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1991