Planificació de l’entrenament a llarg terme

Fernando Navarro

Idioma de l’original

Citació

Navarro, F. (1989). Planificación del entrenamiento a largo plazo. Apunts. Educación Física y Deportes, 15, 19-28.

503Visites

Resum

Un programa d’entrenament ben organitzat i planificat durant un període de temps prolongat augmenta l’eficiència de la preparació per a les futures com-peticions més importants. —    Introdueix una utilització racional de mitjans i mètodes d’entrenament. —    Facilita una valoració específica i concreta del progrés de l’esportista. La planificació esportiva és un procés de millora sistemàtica del rendiment esportiu que es regeix pels principis pedagògics (Hellbrandt, 1977). El rendiment de qualsevol esportista depèn principalment de les seves pròpies qualitats i capacitats. I aquestes depenen també de l’estudi fisiológic, motor, tècnic i físic de l’esportista, així com dels seus coneixements teòrics i experiències pràctiques. El procés d’entrenament s’ha d’orientar cap al desenvolupament de les capacitats i qualitats que cada esportista utilitza per obtenir el seu particular guany esportiu i, per altra banda, el coneixement de la duració imprescindible per dur a terme una preparació esportiva sistemàtica que permeti arribar a les fites finals de l’esportista. En aquests últims anys s’ha pogut veu-re, amb més claredat, que els rendiments màxims només es poden assolir quan s’aconsegueixen les bases necessàries per aconseguir-ho des de la infància i l’adolescència. La preparació conseqüent, sistemàtica i a Ilarg terme de l’esportista per arribar als seus mà-xims rendiments esportius ha adquirit, per això, una importància considerable.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 1989