Perfil del tècnic de futbol en escoles de clubs de primera divisió en la Comunitat Valenciana

Emilio Lledó Figueres

Florentino Huertas Olmedo

*Correspondència: Emilio Lledó Figueres emilio.lledo@campusviu.es

Idioma de l’original

Citació

Lledó Figueres, E., & Huertas Olmedo, F. (2012). Profile of the Football Coach in First Division Club Academies in the Region of Valencia. Apunts. Educación Física y Deportes, 108, 35-45.  https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2012/2).108.04

428Visites

Resum

Actualment són pocs els estudis que s’han preocupat de caracteritzar el perfil dels tècnics esportius de futbol base. Per aquest motiu fem un estudi d’estil descriptiu i inferencial. Elaborem un qüestionari administrat a un grup de 20 tècnics esportius de futbol que desenvolupaven la seva feina en l’etapa d’iniciació esportiva en escoles de clubs que militaven en la primera divisió. L’objectiu fonamental era analitzar si el nivell de formació dels entrenadors influïa en la manera d’exercir la seva feina professional. Els resultats ens mostren que els tècnics esportius amb formació universitària donen més importància a la finalitat educativa del procés d’ensenyament-entrenament, inclouen més continguts relacionats amb l’educació física i donen més protagonisme a metodologies inclusives que aquells tècnics que només han cursat ensenyaments esportius. En conclusió, per aconseguir desenvolupar un correcte procés de formació de l’esportista en l’etapa d’iniciació, és necessari augmentar la presència de titulats universitaris en l’àmbit de l’activitat física i de l’esport que treballin com a tècnics esportius de futbol. Perquè han rebut una formació molt més extensiva en aspectes relacionats amb la pedagogia, de manera que desenvolupen un procés d’ensenyament-aprenentatge de la modalitat esportiva molt més adequat a l’etapa d’iniciació esportiva.

Paraules clau: Formació, futbol, iniciació esportiva, tècnic esportiu.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 26 de maig de 2011

Acceptat: 8 de setembre de 2011

Publicat: 1 d'abril de 2012