Pere Vergés: escola i ludificació al començament del s. XX

Jordi Brasó

*Correspondència: Jordi Brasó i Rius jbrasorius@ub.edu

Idioma de l’original

Citació

Brasó i Rius, J. (2018). Pere Vergés: School and Gamification in the Early 20th Century. Apunts. Educación Física y Deportes, 133, 20-37. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2018/3).133.02

1027Visites

Resum

El pedagog Pere Vergés constitueix un símbol de l’Escola Nova a Catalunya. El seu model, centrat en els interessos de l’alumne, va en la línia de l’escola renovada en oposició a l’educació purament memorística. S’aposta així per l’autonomia i autogestió de tot el procés d’aprenentatge per part de l’infant. El joc és útil al pedagog per encaminar l’alumnat cap aquesta filosofia educativa. Apareix, per tant, un ús ludificat de l’educació. En aquest treball, partint de les idees de desescolarització i pedagogia líquida, es reflexiona i qüestiona sobre el sentit de llibertat de l’infant que Vergés promou a partir d’aquest ambient. Mitjançant una metodologia basada en l’anàlisi de diversos textos del pedagog i alumnes seus, es tracta el valor lúdic del model, i s’estudien les seves possibilitats educatives. La recerca es basa en anàlisis de fons secundàries relacionades amb el tractament del joc a l’educació. Els resultats mostren l’alta motivació de la proposta, i el foment de determinats valors a tenir en compte per a la incorporació de models ludicocompetitius i autogestionats pels propis alumnes a l’escola del segle xxi. 

Paraules clau: educació física, educación física, Escola del Mar, escola nova, joc, ludificació, Pere Vergés.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 19 de decembre de 2016

Acceptat: 21 de setembre de 2017

Publicat: 1 de juliol de 2018